เกี่ยวกับเรา

ประวัติ การก่อตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ มูลไก่อัดเม็ด ตรา ชาวไร่

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ มูลไก่อัดเม็ด ตรา ชาวไร่ ของเรา ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี เริ่มต้นจากแนวคิดของ คุณมาโนช ปักษีเลิศ ได้ย้ายตามครอบครัวมาค้าขายและประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนควบคู่กันไปที่ จ.นครราชสีมา ตอนที่ทำไร่ในขณะนั้นก็ได้ใช้ปุ๋ยเคมีและก็ใช้มูลวัว-มูลไก่ผง คุณมาโนช ก็ได้สังเกตเห็นว่า เวลาที่ใส่มูลไก่ผงลงไปทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แต่ต้องใช้ในปริมาณที่มาก และเวลาใช้ก็ยุ่งยากมากเพราะมูลไก่ที่นำมาใส่ในไร่มันเป็นผง ทำให้ฟุ้งกระจาย

ต่อมาคุณมาโนช จึงได้ศึกษาและสังเกตดู ว่ามูลไก่ผงที่ใส่ลงไปในพืชปรากฎว่าพืชงามเร็ว ต่อมาก็ได้หยุดชะงักการเจริญเติบโต คุณมาโนชได้หาสาเหตุและได้พบว่ามูลไก่ผงที่ใส่ลงไปนั้นได้ปลดปล่อยธาตุอาหาร โดยไม่มีการยับยั้งหรือการละลายมันละลายเร็วเกินไป คุณมาโนช จึงได้คิดหาวิธีที่น่าจะจัดรูปแบบมูลไก่ผงให้เป็นเม็ด เพื่อที่จะได้ใช้ได้ง่ายขึ้น และธาตุอาหารก็จะค่อยๆปลดปล่อยลงไปในดินหรือเรียกว่า ทำให้ละลายช้ากว่าเดิม คุณมาโนช จึงคิดทำปุ๋ยอินทรีย์ มูลไก่อัดเม็ด เพื่อไว้ใช้เองในไร่ และลองให้ผู้อื่นได้ทดลองใช้ด้วย ต่อมามีคนนำไปใช้และได้ผลจึงบอกต่อกันไปเรื่อยๆ

ในปี พ.ศ.2538 คุณมาโนช ปักษีเลิศ จึงได้ทำเป็นโรงงานสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะจำหน่าย ได้เริ่มจำหน่ายในปี พ.ศ.2539 และได้จดทะเบียนโรงงาน ในปี พ.ศ.2545 ต่อมากิจการดำเนินไปได้ด้วยดีและมีผลตอบรับว่าใช้แล้วได้ผลดี แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและตลาด คุณมาโนช จึงได้ขยายกำลังผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของการเกษตรกรและตลาด ปัจจุบันมีกำลังผลิต 200250 ตัน/วัน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร มีการส่งปุ๋ยตรวจวิเคราะห์ทุกๆ 6 เดือน