ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด

ตรา ชาวไร่

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร และเทคโนโลยี

ประสบการณ์การผลิตมีมากกว่า 20 ปี ผ่านกระบวนการหมักนานกว่า6เดือน และส่งผลตรวจวิเคราะห์ทุกๆ 6 เดือน จึงมั่นใจได้ว่าผ่านมาตรฐานแน่นอน เหมาะกับพืชเศรษฐกิจทุกชนิด

วิสัยทัศน์ของเราค่ะ “ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความยากจน”

ประโยชน์

ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อยจึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช

คุณสมบัติ : เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (OM) 20%

อัตราที่ใช้ วิธีใช้และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช นาข้าว

เวลาการใช้ ตอนทำเทือก

อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 300 กก. /​ไร่

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือก ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ หรือก่อนปักดำ 114 วัน

ชนิดพืช พืชไร่

เวลาการใช้ ช่วงเตรียมดิน หรือ พืชอายุ 1015 วัน

อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 200 กก. /​ไร่

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินแล้วไถคลุกก่อนปลูก หรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบ เมือพืชอายุ 1015 วัน

ชนิดพืช ไม้ผล ไม้ยืนต้น

เวลาการใช้ ช่วงต้นฝน

อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 20 กก. /​ต้น /​ปี

โรยในบริเวณรอบๆรัศมีทรงพุ่มแล้วพรวนกลบ

ชนิดพืช ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

เวลาการใช้ ช่วงต้นฝน

อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 2 กก. /​ต้น /​ปี

โรยในบริเวณรอบๆรัศมีทรงพุ่มแล้วพรวนกลบ

ชนิดพืช พืชผัก

เวลาการใช้ ช่วงเตรียมดิน

อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 1 กก. /​ตร.ม.

หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก

ชนิดพืช ไม้ดอกไม้ประดับ

เวลาการใช้ ช่วงเตรียมดิน

อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 1 กก. /​ตร.ม.

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลงปลูก แล้วไถพรวนดินก่อนปลูก

ชนิดพืช สนามหญ้า

เวลาการใช้ ช่วงเตรียมดิน

อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 1 กก. /​ตร.ม.

โรยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกหญ้าให้ทั่วบริเวณปลูก หลังต้นหญ้าโตแล้วหว่านปุ๋ยอินทรีย์บำรุงอีกรอบ

วัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด

ขี้ไก่ 70%

กากตะกอนโรงงานน้ำตาล 15%

แกลบดำ 15%